top of page

Tysklands historie II er en konsis fremstilling av Tysk.lands nyere historie der hovedvekten er lagt på den politiske utvik.lingen. Boken viser hvordan det sterke Tyskland som ble dannet ved rikssamlingen i 1871, truet likevekten i Europa med to verdenskriger som resultat. Den behandler det tyske keiserriket, Weimarrepublikken på 1920-tallet, Hitler og nasjonalsosialistenes makterobring, Det tredje rike og delingen av Tyskland etter nederlaget i 1945. Den tar for seg opprettelsen av Forbundsrepublikken Tyskland, det vest.tyske øko.no.miske mirakelet og forholdene i Øst-Tyskland. Boken gjen.nom.går den vesttyske såkalte nye østpolitikken på 1970-tallet. Den beskriver opp.løsningen av den østtyske staten og gjenforeningen av Tysk.land i 1990. Og den behandler politiske, økonomiske og sosiale forhold i det forente Tyskland fra «gjenforeningskansler» Helmut Kohl til dagens kansler Angela Merkel.

Bjørn D. Nistad, "Tysklands Historie II"

kr 369,00Pris
bottom of page